2011/09/06

Xử lý tham số hệ tọa độ VN2000 và làm trong rìa ảnh cho CSDL QG TN&MT

D:\FW>gdalwarp -t_srs EPSG:32648 -srcnodata 0 -dstalpha -co "ALPHA=YES" d:\D-48-12-B.tif d:\D-48-12-B_VN2000_a.tif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét